Институт по биология на южните морета – филиал Одеса, Украинска академия на науките (ИБЮМФО)

 

Институтът по биология на южните морета е основан през 1964 г със специална резолюция на председателя на АН на СССР. Трите украински биологически  станции на Черно море работещи по това време ( в Севастопол, Одеса и Карадаг) се обединяват  в Институт  по биология на южните морета „А.Ковалевски“ към АН  на  УССР. По късно той се преименува на  Институт по биология на южните морета – филиал Одеса. Основната научна насока на Института  е изследване на структурата, пространствено-временната променливост и  морските екосистеми функциониращи в зависимост от   условията на местообитанията. Научните направления са разработени и ориентирани към решаване на теоретични и приложни проблеми от конструктивната водна екология  и включват:

-    изучаване   фауната и флората   на изследваните площи, систематизация  на отделните групи от хидробионти,  инвентаризация на флората и фауната – изготвяне и оценка на стандарти за антропогенно натоварване върху водните екосистеми, замърсяване и самопочистване на водните биоценози

-   екология на водните обекти подложени на влиянието на големите пристанищно-промишлени комплекси и градските агломерации

-   хидробиологична амелиорация и възстановяване на увредени екосистеми

-   математическо моделиране на водните екосистеми с цел получаване на обективна оценка и прогноза на състоянието им

-   създаване на компютърна база от екологични данни за Северозападния шелф на Черно море, крайбрежните зони и  езера на по поречието на реките Днестър и Дунав

Заявяваме готовността си винаги  да си сътрудничим с другите партньори по Проект РИФОВЕ, а нашата роля в проекта я виждаме в следното:

-   да гарантираме безпроблемното изпълнение на проекта в Украйна

-   да координираме изследователските дейности по проекта  и да участваме при изработването на методиката и обучителните модули

 

 

Контактна информация:

лице за контакти: проф. Борис Александров, директор на ИБЮМФО

адрес: 37 Пушкинская ул., 65011 Одеса, Украйна

тел./факс : +0038 048 725 09 18

е-майл: obibss@ukr.net, marina_alga@bigmir.net

уеб: www.obibss.narod.ru