Проект РИФОВЕ

 

Проект РИФОВЕ (REEFS) представлява абревиатура на името на  Проект „ Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето“ (Research and REstoration of the Essential Filters of the Sea). Проект РИФОВЕ е международна инициатива на черноморските страни целяща да подкрепи подобрението  на морската среда и увеличението на морското биоразнообразие. Главните цели на проекта са:

  • Укрепване      на съвместна база от знания и информация, необходима при използването  на изкуствените рифове за справяне с  органичното замърсяване на морската      екосистема на Черноморския басейн
  • Подкрепа  за създаването на политики  при определянето   на съвременни стратегии, планове за действие и национални мерки за възстановяване      на морските ресурси, което да позволи устойчив черноморски риболов в    бъдеще
  • Значимо  увеличение  в прогреса към подобряване на черноморската околна среда

Проект РИФОВЕ  има за цел  да внесе принос в  редица международни стратегически инициативи чрез  практически и активен подход чрез възстановяване на основните филтратори на морето. Целият бюджет на Проект РИФОВЕ  е 627 650.12 евро, от които общата сума на гранта е 564 885.10 евро предоставени от Европейския съюз чрез Съвместната Оперативна програма „ Черноморски басейн 2007-2013“.

Продължителност: 24 месеца

Начална дата: 02.06.2012

Крайна дата: 01.06.2014

Бенефициент:

Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) – България

Партньори:

1. Одеския филиал на Института по биология на южните морета – Одеса,  Украйна

2.  НПО Маре Нострум – Констанца, Румъния

3.  Държавен университет „Илиа“ – Тбилиси, Грузия

4.   Технически университет „Карадениз“ – Трабзон, Турция

Основни дейности:

  1. Мерки в подкрепа на изкуствените рифове – осигуряване      на подробно проучване  и анализ на      законодателната и институционална  рамка във всяка партньорска страна по      отношение  поставянето  на       изкуствени рифове  в   Черно море
  2. Приложни проучвания и методология  -  включване      на  учени от  черноморските страни  в съвместни  проучвания, насочени към определяне на      състоянието на екосистемата и   възможностите за  поставяне на изкуствени рифове като  по този начин да може  се определят  възможните успешни резултати и  да се направи оценка на обхвата на разходите      и ползите от всякакви иновации   отнасящи се до изкуствените рифове в  Черно море
  3. Обучение – общата база от знания да послужи   за      специално обучение на съответните лица  с цел въвеждането на съвместни    интеграционни политики и мерки  като      например  разработване на  изкуствени рифове като практически способ  за подпомагане оцеляването на морската флора и фауна
  4. Визуална идентификация – да повиши  нивата на информираност и осведоменост както      по отношение на зплахите за морското биоразнообразие така и по отношение      на  целите, дейностите и резултатите      от  проекта, като  гарантира висока степен на прозрачност      при използване на средства от ЕС.
  5. Проектно управление – да гарантира  изпълнението на проекта с нужното      внимание, ефективност, прозрачност и усърдие, в съответствие с най-добрите      практики в тази област и в съгласие  и  съответствие с правилата на Програмата