ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИЗКУСТВЕНИ РИФОВЕ В ЧЕРНО МОРЕ

ОКОНЧАТЕЛЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ПО ДОГОВОР REEFS № 17/01.06.2015 Г. ПО ПРОЕКТ „ИЗСЛЕДВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИЛТРАТОРИ НА МОРЕТО – РИФОВЕ”, №1.2.1 65869.86; CONTRACT 40921/30.05.2012&MIS-ETC 280, СЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН 2007-2013”,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТАРА МАРИН ЕООД

ЕКИП/АВТОРИ: ДИМИТЪР БЕРОВ, СТЕФАНИЯ КЛАЙН, ЙОАНА ГЕОРГИЕВА, ВАСИЛ ВАСИЛЕВ, ВЕНЦИСЛАВ КАРАМФИЛОВ

Към документа тук.