• .
  • .
  • .

Проектът „Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ“  (REEFS) е пилотен  научен проект насочен  към изследване влиянието  на изкуствените рифове върху околната среда в страните от Черноморския басейн. Проект РИФОВЕ е съвместна трансгранична инициатива на пет партньора от крайбрежните страни – България (Българска Фондация Биоразнообразие), Украйна (Одеския филиал на Института по биология на южните морета ), Румъния ( НПО Маре Нострум ), Грузия (Държавен университет „Илиа“) и Турция ( Технически университет „Карадениз“).

Като изкуствени  рифове най-често се определя   всяка структура или оборудване създадена от човека и съзнателно поставена в морска среда, където тази структура не съществува при обикновени условия. Целта на конструирането и поставянето на такива структури под водата е:

-  увеличаване на рибните ресурси и увеличаване на популациите на всички представители на морската флора и фауна

-  подобрение на хидробиологичните показатели

-  туристическа атракция

Черно море като всеки друг морски басейн има своите екологически проблеми свързани с човешката дейност като то е почти изолирано от Световния океан. В този случай тези проблеми са по-остри от тези в отворените морета, които имат свободен водообмен с океана поради:

- интензивно пренаторяване на Черно море с азотни и  фосфорни съединения известно като „антропогенна еутрофикация“

- изхвърляне на недостатъчно пречистени отпадни води

- упадък на дънните водораслови общества

- неконтролиран прекомерен риболов и дънно тралене

- липса на информация и икономически проблеми

Общите цели на Проект РИФОВЕ включват създаването на основа за дългосрочно партньорство за  научни, технически, административни и повишаващи осведомеността дейности, които да   подпомогнат   практиката на изкуствените рифове като начин за активна подкрепа на самовъзстановяването на черноморската екосистема. Проектът „Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ“(REEFS) e двугодишен проект финансиран от  Съвместната Оперативна Програма „Черноморски басейн 2007-2013“ чрез Европейския инструмент за съседство и партньорство.


Черно море


Подробно

Научни изследвания


Подробно

Изкуствени рифове


Подробно